Séries

Ultraman (Ultraman)


Informações:

 

Ano: 1966
Versão: CineCastro


Personagem / Ator / Dublador: 

Shin Hayata / Ultraman (Susumu Kurobe): Ary de Toledo
Ito Mitsuhiro (Masanari Nihei): Domício Costa
Daisuke Arashi (Ikichi Ishii): Emerson Camargo
Akiko Fuji (Hiroko Sakurai): Elza Martins
Capitão Toshio Muramatsu (Akiji Kobayashi): Ribeiro Santos
Dr. Harase Iwamoto (Akihiko Hirata): Isaac Bardavid
Satoru Fuji (Katsuwaki Kawata): Luís Manuel
Doutor Yamamoto (Hisaya Itou): Jomeri Pozzoli

 

Informações:

 

Ano: 1966
Versão: Gota Mágica


Personagem / Ator / Dublador:

 

Capitão Toshio Muramatsu (Akiji Kobayashi): Mauro de Almeida?
Shin Hayata / Ultraman (Susumu Kurobe): Afonso Amajones
Daisuke Arashi (Ikichi Ishii): Ricardo Nóvoa
Akiko Fuji (Hiroko Sakurai): Eleonora Prado
Narrador (Hikaru Urano e Kouji Ishizaka): Jonas Mello
Michiko (Michiko Kondo): T
elma Lúcia

 

Outras Vozes: Carlos Silveira.